O nadaných - IQkids

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Nadané dieťa

Talentovaný človek vie, že má čo rozdávať, a rád sa o svoje nadanie podelí s ostatnými.

(Alexander Isajevič Solženicyn)

Deti sa učia všetkými zmyslami a každý deň je pre ne sériou skúseností. Bez experimentovania nemajú šancu rovinúť svoje talenty. Milujú tvorivosť radi odhaľujú  zmysel toho, čo ich obklopuje a dospelí im slúžia ako vzor hodný nasledovania. Preto sa snažte svojmu dieťaťu vytvoriť čo najviac príležitostí k rôznym činnostiam. Je to veľmi dôležité.
Radostná zábava je pre dieťa najlepšou metódou rozvoja. Poznávanie sveta nemôže byť nudným učením! Aby z dieťaťa vyrástol šťastný človek, treba dbať nielen o jeho intelektuálny rozvoj, ale aj emocionálny a spoločenský. Nebezpečné môže byť aj výlučné rozvíjanie intelektuálnych schopností. Čoraz viac detí trpí tzv. syndrómom Billa Gatesa – sú síce veľmi inteligentné, ale nevedia si dať rady s vlastnými emóciami.

(Erika Vincoureková - Ako vychovať inteligentné dieťa?)

Identifikácia nadaného dieťaťa
Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov identifikáciu nadaného žiaka vymedzujú nasledovne:

"Pod identifikáciou intelektovo nadaných detí (žiakov) sa rozumie odborný postup psychológa, pri ktorom v spolupráci s ďalšími odborníkmi posudzuje kvalitatívnu i kvantitatívnu stránku nadania detí (žiakov) a na základe zhodnotenia príslušných indikátorov stanoví, ktoré dieťa (žiaka) možno pokladať za intelektovo nadané v tom zmysle, že mu majú byť priznané špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Identifikácia nadaných detí prebieha pred ich vstupom do školy, identifikácia nadaných žiakov priebežne počas celej ich školskej dochádzky."

Typické charakteristiky intelektovo nadaných detí

 • vývinový náskok pred rovesníkmi v jednej alebo vo viacerých kognitívnych oblastiach

 • skoré čítanie (dieťa sa naučí čítať ešte v predškolskom veku)

 • objavenie sa kalkulačných spôsobilosti už v predškolskom veku (dieťa sa pred zaškolením naučí spočítavať a odpočítavať v obore nad desať)

 • dobrá pamäť, rýchlosť a ľahkosť učenia

 • vysoká intelektuálna zvedavosť

 • aktivita, motivácia, radosť z objavovania nového

 • široké spektrum záujmov

 • záujmy netypické pre daný vek, zanietenosť pre niektorú oblasť, hlboké vedomosti dieťaťa v tejto oblasti (dinosaury, astronómia, a pod.)

 • schopnosť sústrediť sa na predmet svojho záujmu

 • kladenie nezvyčajných, hraničných otázok (čo je za nekonečnom, čo je pred životom)

 • široká slovná zásoba a dobrá argumentácia

 • potreba vymýšľať, nekonvenčnosť, kritickosť k autoritám

 • nadpriemerné výkony v psychologických testoch (inteligencie, tvorivosti, motivácie...)


Je dôležité si uvedomiť, že nie každé nadané dieťa musí spl'ňať všetky alebo väčšinu týchto charakteristík. Skupina nadaných detí je totiž veľmi rôznorodá.

Čo robiť, keď mám doma nadané dieťa?

 • dôležitý je individuálny prístup- podpora a rozvoj nadania (majú väčšie emocionálne a sociálne problémy ako iné deti),


 • pozitívny ostoj rodiča k dieťaťu (tolerantnosť, akceptujúci a podporný postoj k rozvíjaniu schopností dieťaťa,


 • akceptácia dieťaťa ako osobnosti. Rozvoj spoločných záujmov dieťaťa pri formovaní pocitu sebavedomia a sebavnímania, posilňovanie a dôvera v schopnosti nadaného dieťaťa,


 • rodič by mal vyzývať k aktívnym činnostiam, klásť mu veľa otázok, chváliť jeho dobré odpovede, tešiť sa z úspechov dieťaťa, podpora. Dôležitá je aj emocionálna podpora, súdržnosť rodiny, tolerantné výchovné postupy, poskytovanie väčšej slobody a voľnosti v správaní a rozhovovaní dieťaťa.


Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

Máte doma nadané dieťa? (Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., VÚDPAP)

Máte v triede nadaného žiaka? (Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., VÚDPAP)

Zdroj: IEDU.SK

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 307/2008 "o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním" upravuje podrobnosti o diagnostike, výchove a vzdelávaní, prijímaní a priebehu vzdelávania žiakov s intelektovým nadaním v základných a stredných školách.
Vzdelávacie programy (Isced1/Isced2), učebné plány, informačno-metodické materiály, či súhrná správa záverečného hodnotenia pokusného overovania výchovy a vzdelávania nadaných detí v základnej škole.


Edukácia nadaných detí na 1. stupni ZŠ

Záverečné hodnotenie pokusného overovania výchovy a vzdelávania nadaných detí v základnej škole

Učebné plány pre individuálne a skupinovo integrovaných nadaných žiakov v 1.-4. ročníku ZŠ

Doplnky k učebným osnovám pre 1. - 4. ročník základnej školy pre integrovaných intelektovo nadaných žiakov

Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov

Výchovno-vzdelávací program žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole.
Program pre intelektovo nadaného žiaka


Informačno-metodický materiál k organizácii výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných žiakov v 1. - 4. ročníku základnej školy


Vzdelávacie programy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

ISCED 1 - Primárne vzdelávanie: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

ISCED 2 - Nižšie sekundárne vzdelávanie: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním


Pomôcka pre učiteľov na hodnotenie nadania

Klasifikačný hárok talentov v ZŠ

Klasifikačný hárok talentov v MŠ

Zdroj: VUDPaP

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky